lise ingilizce sene başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019 | Öğretimhane - Öğretimhane

lise ingilizce sene başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019

2018-2019  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………..ANADOLU LİSESİ
İNGİLİZCE DERSİ SENE  BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No              : 1

Toplantı Tarihi         : ………/09/2018 – 11.30

Toplantı yeri             :Öğretmenler odası

Toplantıya katılanlar:

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.Açılış ve Yoklama ,yazman seçimi,zümre başkanı seçimi

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
3. Gündem maddelerinin okunması ve gündeme ekleme yapılması/yapılmaması.
4. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması.

 1. 5. 2923 nolu “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nin incelenmesi. (31/05/2006gün 26184 sayılı Resmi Gazete)
 2. 6. Talim Terbiye Kurulu Başkalınlığınca yayımlanan ‘40’ sayılı ve ‘ 19.01.2018’Tarihli “Ortaögretim Ingilizce Dersi (9, 10, 11 ve 12. Siniflar) Ögretim Programının incelenmesi.
 3. 7. 14/02/2018- 01/09/2018 Tarih ve  ‘30332 – 30522’ sayılı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDEKİ değişikliklerin incelenmesi
 4. 8. Bir önceki eğitim öğretim yılının, o yılda alınan zümre kararlarının ve ders başarısının değerlendirmesi ve yeni öğretim yılı için hedeflerin belirlenmesi.
  9. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması, ünitelendirilmiş yıllık planlara esas teşkil etmek üzere alt öğrenme alanlarına göre zamanlamanın yapılması. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair yönergenin okunması
  10. Atatürk İlke ve İnkılâplarına yıllık planlarda ve derslerde yer verilmesi.
 5. 11. Derslerde kullanılacak ders kitabı, araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı.
 6. 12. Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi.
  13. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.
  14.Ölçme ve değerlendirme. (Yazılı Sınav Uygulama Sınavı – sayı ve tarih) Yönetmelik Değişiklikleri
 7. 15. Ölçme ve değerlendirme. (Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar)
 8. 16. Ölçme ve değerlendirme. (Quiz ve Performans notlarının verilmesinde dikkat edilecek hususlar)
 9. 17. Öğrencilere verilecek yıllık (proje) ödevleri

18 .Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi.

19.Rehberlik servisi ve öğrenci velileri ile yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi.

 1. DYNED kullanımı

21.Değerler Eğitiminin derslere entegre edilmesi ve etkin kullanımı

22.Dilek ve Temenniler,Kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Dil derslerinin değerlendirilmesi, amaçlarının  belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Okul Müdür Yardımcısı  …….. başkanlığında  İngilizce öğretmeni ……………..  iştirakiyle okulumuz öğretmenler odasında toplantı  başladı. Oy birliğiyle …………… yazmanlığa, Semra BUDAK ise zümre başkanlığına seçilmiştir.

 1. 2. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş ve akabinde İstiklal Marşı okunmuştur.
 2. Gündem maddeleri İngilizce Öğretmeni Semra BUDAK tarafından okundu. Gündeme eklenecek ya da çıkartılacak maddenin olmadığının anlaşılması üzerine gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
  4. Milli Eğitim Temel Kanunu’ nun ilgili maddeleri …………. tarafından  okundu ve aşağıdaki maddelere dikkat çekildi:

A– Atatürk İnkılâplarına ve Anayasa başlangıcında ifadesi bulunan Atatürk  Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi kültür değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hakları ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
B– Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

C– İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplum mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 28 – Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

 1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
 2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

1 – Öğretmenlik :

Madde 43 – Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

 

 

 

 1. 2923 nolu “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği incelenerek ilgili hususlar üzerinde duruldu.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretiminin Amacı ve Programlar
Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilde bireylerin;
a) Dinleme-anlama,
b) Okuma-anlama,
c) Konuşma,
ç) Yazma
becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.
Öğretim programları
MADDE 6 – (1) Yabancı dil öğretim programları ile ilgili olarak;
a) İlköğretim ve ortaöğretim programlarının birbirinin devamı ve tamamlayıcı nitelikte olması esastır.
b) Eğitim araç-gereci, bilimsel ve teknolojik esaslara, yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.
c) Zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin öğretim programları, Kurulun onayından sonra yürürlüğe konur.
ç) Okul ve kurumlarda uygulanan yabancı dil kurslarında, Kurulca yürürlüğe konan ya da zümre öğretmenlerince programlar doğrultusunda hazırlanıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan öğretim programları uygulanır.
MADDE 7 – (1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitim ve öğretimi uygulamalarında dikkate alınacak esaslar şunlardır:
b)Ortaöğretim kurumlarında;
1) İlköğretimdeki yabancı dil ders programlarının devamı olarak zorunlu birinci ve kurulca uygun görülen okullarda zorunlu ikinci yabancı dil derslerine yer verilir. Ayrıca zorunlu yabancı dil derslerinin takviyesi amacıyla seçmeli yabancı dil derslerine de yer verilebilir.
2) Okul türü ve sınıflara göre yabancı dil ders saatlerinin sayısına Kurulca karar verilir.
3) Tüm sınıflarda ders saatleri dışında öğrencilerin seviyelerine uygun olarak yabancı dil yetiştirici kurs programları uygulanabilir.

 1. 6. Ortaöğretim İngilizce derslerinin yeni yayınlanan Öğretim Programları  okunarak incelendi.

Programda bulunan ilkeler okundu.

Buna göre:

 

Öğrenciler….

 • sınıfta devamlı olarak İngilizce konuşurlar.
 • iletişimsel aktiviteler sırasında birbirleriyle sürekli etkileşimde bulunarak derse aktif olarak katılırlar.
 • dili etkili bir şekilde kullanabilmek için gerçek hayatta kullanılan İngilizceyi farklı bağlamlarda sürekli olarak kullanırlar.
 • Ana dil edinimine paralel olarak dört dil becerisini bütünleşmiş olarak öğrenirler.
 • öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, dil materyal ve aktivitelerini kendileri geliştirebilen yaratıcı bireylerdir.
 • sınıf-içi ve sınıf-dışı öğrenmelerinde sorumluluk sahibi olmaya teşvik

 

Öğretmenler…

 • sınıfta devamlı olarak İngilizce konuşarak, öğrencilerine rol-model
 • bireysel çalışma, ikili çalışma, grup ve sınıf çalışması gibi farklı iletişim türlerini kullanırlar.
 • öğrencilerin İngilizcede yabancı oldukları konuları, onların bildikleri konular üzerine yapılandırarak öğretirler.
 • öğrencilerin anlamı bağlamdan ve/veya verilen ipuçlarından çıkarmalarına imkan sağlarlar.
 • öğrencilerin konuşma aktiviteleri sırasındaki hata ve dil sürçmelerine tolerans gösterip doğru formu kendileri kullanırlar ya da aktivite sonrasında öğrenci ismi vermeden üzerinde durmak için hataları not alırlar.
 • öğrencilerin istek ve motivasyonunu artırmak için olumlu pekiştirmeyi kullanırlar.
 • belirli dil öğrenme aktiviteleri ve genel olarak dil öğrenmenin altında yatan mantığı açıklarlar.
 • öğrencilerin İngilizceyi kendi başlarına öğrenmeleri için cesaret verir, yol gösterir ve rehberlik

 

Materyaller/ Görevler…

 • düzenleme ve içerik olarak mümkün olduğunca gerçeğe yakındır.
 • öğrencilerin farklı duyularına hitap ederek farklı kanallardan dil öğrenimine imkan sağlar.
 • öğrencilerin gerçek hayattaki dil ihtiyaçlarına ve ilgilerine yöneliktir (örneğin, hayatta kalma İngilizcesi,akademik İngilizce ).
 • kalıcı öğrenmeyi sağlamak için farklı üniteler ve düzeylerde sürekli olarak tekrarlanır.
 • gerçek hayat dil kullanımını sağlamak için multimedya ve teknoloji ile desteklenir.
 • ADOÇP’nin ilkeleri doğrultusunda dilin dört temel becerisini değerlendirmeye yönelik rubrikler, değerlendirmeformları gibi yönlendirici materyaller içerir.
 • dilin karmaşık, dinamik ve bütünsel yapısını yansıtabilmek için dört dil becerisinin bütünleşmiş olarak sunulmasını
 • dört dil becerisinin sunum ve uygulamasında ön etkinlikleri, süreç etkinliklerini ve son etkinlikleri içerecek şekilde tasarlanır.
 • öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşmaları muhtemel karakterleri ve yerleri daha çok içerecek şekilde tasarlanır.

 

 

Değerlendirme….

 • öğrenme amaçlarına, materyaller ve görevlere hizmet
 • olumsuz bir pekiştirme aracı olarak değil İngilizce öğrenimini geliştirmek ve kontrol etmek için kullanılır.
 • çoktan seçmeli, doğru/yanlış, boşluk doldurma gibi geleneksel değerlendirme araçlarından ziyade, portfolyo, proje ve iletişimsel aktiviteleri vurgulayarak dilin gerçek kullanımını ölçmeyi sağlar.
 • yapıların ve kelimelerin ezberlenmesinden çok dili anlama, üretme ve dilin analitik becerilerinin geliştirilmesini hedefler.
 • farklı değerlendirme görevleri için farklı dönüt sağlayıcılara imkan tanır (öz değerlendirme, akran, öğretmen, bilgisayar ve anne/baba değerlendirmeleri).

 

 

 1. 7. 14/02/2018 tarihli ve ‘30332’ sayılı – 01/09/2018 Tarih ve ‘30522’ sayılı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDEKİ değişiklikler okundu.

Dolayısıyla bundan sonraki çalışmaların buna göre şekillenmesi gerektiği vurgulandı.

 

 

 1. 8. Bir önceki yıla ait Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanakları incelenmiştir. Ders saatlerindeki değişiklikler hatırlatılmıştır. Anadolu Liseleri İngilizce Ders saatleri sınıf bazında 4 saattir. Ders başarısının ortalama olarak iyi olduğu tespit edilmiştir.Semra BUDAK “Yabancı Dil derslerinin listening partları dinletilmeden, görsel materyaller kullanılmadan, worksheet hazırlanmadan çeşitli oyunlarla ve etkinliklerle desteklenmeden yalnızca kitaptan işletilerek ve grammar kısmı verilerek öğretilemeyeceğini söyledi. Yeni öğretim yılımızda aktif derse katılan, okuduğunu ya da duyduğunu anlayan, İngilizce olarak sözlü ve yazılı olarak  kendini ifade edebilen veya etmeye çalışan, kendine güvenen gayretli öğrenciler yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışmamızın  gerekliliğini vurguladı.’

 

 1. 2018– 2019 Yıllık Çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit edildi. Ünitelendirilmiş yıllık planlara esas teşkil etmek üzere alt öğrenme alanlarına göre zamanlamanın yapılması ile ilgili olarak öncelikle programda yer alan kazanım listeleri incelendi. Yeni Öğretim Programına göre Hedef Kazanım Düzeyleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 

(**) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Ortak Kazanımları

Somut ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aşina olduğu günlük ifadeleri ve çok basit sözcük öbeklerini kullanır ve anlar. Başkalarına kendini tanıtabilir ve onlara neler bildikleri, nerede yaşadıkları ve nelere sahip oldukları gibi kişisel bilgileri hakkında sorular sorabilir. Karşısındaki kişinin yardıma hazır bir şekilde yavaş ve açık konuşması hâlinde basit yolla iletişim kurabilir.

 

A2-Temel Gereksinim Düzeyi Ortak Kazanımları

Kendisiyle ilgili konularda sık kullanılan ifadeleri ve cümleleri  anlayabilir (çok basit ailevi ve kişisel bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya, selamlaşma vb.). Günlük hayatta çok karşılaşılan ve sıradan meselelerde dolaysız ve basit bilgi paylaşımında bulunabilir. Basit ve sıradan konular için iletişim kurabilir. Acil ihtiyaçlarını, çevresini ve geçmişini ifade edebilir.

 

A2+ Temel Düzey  Ortak  Kazanımları 

Basit ve günlük konuşmaları zorluk çekmeden anlar ve gündelik, tahmin edilebilir konular üzerinde gerekli olduğu zamanlarda yardım alıp konuşabilir. Genel olarak verilen mesajdan biraz ödün vermesi ya da bazen kelimeleri bulmak veya hatırlamak için duraklaması gerekse de çok rastlanan günlük konuşmaların üstesinden gelebilir. Örneğin kendini nasıl hissettiğini ve duygularını basit cümleler ile tarif edebilir ve çevresindeki günlük olaylar (kişiler, yerler, bir iş veya okul deneyimi) ile ilgili detaylı tanımlar yapabilir. Bunlara ek olarak geçmiş tecrübelerini, kişisel deneyimlerini, alışkanlıklarını, rutinlerini, planlarını, hazırlıklarını, neleri sevip neleri sevmediğini anlatabilmede A2 seviyesine oranla daha çok beceriye sahiptir.

                                                                                                  

B1- Bağımsız Kullanıcı  Ortak Kazanımları

B1 seviyesi Geçiş Seviyesi olarak nitelendirilir ve bu seviyedeki öğrenciler iki ana özelliğe sahiptirler. İlk olarak söylemek istediklerini ifade edebilme ve içinde bulundukları iletişimi sürdürebilme yeteneğine sahiptirler. Örneğin, bu seviyedeki bir öğrenci çevresindeki uzun konuşmaları genel olarak takip edebilir, anlaşılır bir şekilde değinmek istediği ana konuları belirtebilir ve kullanacağı dil yapıları ve kelimeleri planlamak için duraksasa da konuşmalarını anlamlı bir şekilde sürdürebilir. B1 seviyesindeki öğrencinin diğer bir ana özelliği ise günlük problemlerin üstesinden gelebilme becerisidir. Örneğin, toplu taşıma ile ilgili çok sık karşılaşılmayan durumlar ile baş edebilir ve bir seyahat temsilcisi ile yapılan seyahat planlamaya yönelik görüşmelerin ya da seyahatler sırasında karşılaşılması olası durumların üstesinden gelebilir. Ayrıca alışılagelmiş konulardaki günlük konuşmalara hazırlık ve plan yapmadan katılabilir.

 

B2 – Bağımsız Kullanıcı  Ortak Kazanımları

Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette hedef dili anadili olarak konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.

B2+   Bağımsız Kullanıcı  Ortak Kazanımları

Sohbet esnasında karşısındaki konuşmacının açıklama ve çıkarımlarına dönüt vererek tartışmanın gelişmesine katkıda bulunur. Diğer konuşmacıların açıklama ve çıkarımlarına ustalıkla katkı sağlar. Düşünceler arasındaki uyum ve ilişkiyi sağlamak için gerekli olan bağlaçları etkili bir şekilde kullanır. Önemli noktaların üzerinde durarak ve ilgili detayları vererek iddiasını geliştirir.

 

A1  düzeyinde 1 tema 12 ders saatinde işlenecek şekilde düzenlenecektir. Her temada 3 içerik

olacak ve her içerik 4 ders saatinde işlenecektir.A 2 düzeyinde  ve B1 düzeyinde de1 tema 12 ders saatinde işlenecek şekilde düzenlenecektir. Her temada 3 içerik olacak ve her içerik 4 ders saatinde işlenecektir. Ders içeriklerinin

LISTENING  %20     (%5 onlylistening – %15 watching&listening)

SPEAKING   %35     (%20 dialogue – %15 speaking)

READING     %20

WRITING      %20     şeklinde olmasının daha faydalı olacağı görüş birliğine varıldı.

 

 

İngilizce Öğretmeni Semra BUDAK;2551 S.T.D. sayfa 439 da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30/07/2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” yi ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisinin 603. sayfasında, ilgili yönetmeliğin 12.maddesinin değişikliğinde belirtilen (öğretmen kılavuz kitabı plân yerine kullanılır ) hususunu okumuştur. Buna göre bu yıl da uygulamaya devam edilmesi karara bağlanmıştır.Ayrıca Elektronik öğretmen kılavuz kitaplarının da kullanılabileceği söylemiştir. Şayet Bakanlık tarafından Öğretmen kılavuz kitapları kaldırılır ve gönderilmez ise o zaman Günlük Ders Planı hazırlanacaktır diye eklemiştir.

 

 

(Ünitelendirilmiş Yıllık Plânların-Bölümleri)

 1. Konular ( Topics)
  2. İşlevler ( Functions)
  3. Dil Alanları ve Dil bilgisi Yapıları ( Language Areas and Structure sets )
  4. Yeni Sözcükler ( Vocabulary Sets )
  5. Öğrenme yöntem ve teknikleri (Learning Methods and Techniques)
  6.Kazanımlar (Learning Outcomes)

7.Kullanılacak Araç ve Gereçler (Materials)

 1. Değerlendirme (Assessment and Evaluation) Bölümlerinden oluşup;
  **”Atatürkçülük” ile ilgili konuların ‘Değerler Eğitimi’ konularının ve ‘Haftanın deyimi ve/veya atasözü’ bölümlerinin  planda  düzenli şekilde dağıtılması gerekmektedir diye vurgulamıştır.

 

 1. İngilizce derslerinde Atatürk İlke ve İnkılâplarına 30 Haziran 1986 tarih ve 2212 sayılı tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verileceği ifade edildi. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu. Yıllık ve günlük planlarda Atatürkçülük konularına yer verilmesi kararlaştırıldı. (10 madde: Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.)

 

 1. 11. Derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini söyledi. Okulumuzda akıllı tahta bulunduğundan bunun büyük bir avantaj sağlayıp öğretim çeşitliliği oluşturacağı ve aktif bir şekilde kullanıldığında öngörülen ve önerilen yöntem ve tekniklerle daha işlevsel hale geleceği yönünde fikir birliğine varılmıştır. Gerek seçilen kitapların gerekse MEB tarafından hazırlanan sitede (EBA)sunulan kaynakların ayrıntılı incelenmesi ve derslerde kullanılması başarıyı arttıracaktır.” dedi.

Semra BUDAK tarafından İngilizce derslerinde worksheetlerinde önemi vurgulandı. Her türlü faydalı görsel doküman sağlanarak öğrencilerimizin İngilizceyi etkin kullanabilmeleri için destek verileceği söylendi. “Özellikle 9. Ve 10. sınıflar için dil sınıflarında oluşturulan sınıf içindeki duvar panolarda İngilizce dersinde hazırlanan proje ve performans çalışmaları sergilenmeli ve sürekli öğrenim ortamı oluşturulmalıdır.” dedi.

“Seviyesi ve içeriği uygun İngilizce filmler izletilmeli ve öğrencilerin okul kütüphanesindeki İngilizce hikaye kitaplarını okuması sağlanmalı, takibi yapılmalıdır.”

Öğrenciler ayrıca ‘sözlük’ kullanma ve getirme konusunda bilinçlendirilmelidir diye ekledi.

 

 

 

 

 1. 12. Öğretim Teknikleri . Mayıs 2002’de – 2536 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Talim ve terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 02/04/2002 gün ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen(2575 sayılı T.D.de belirtilen)YABANCI DİL DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI olarak açıklanan, Anadolu Lisesi ( 9,10,11.ve 12. Sınıflar) İngilizce Dersi Öğretim Programına uygun olarak seçilen yöntem ve teknikler:

1.Gösteri (Demonstration)
2.Soru-Cevap ( Question and Answer)
3.Drama ve Rol Yapma ( Drama and Role play)
4.Benzetim ( Simulation)
5.İkili ve Grup Çalışmaları(Pair-work and Group-Work)
6.Eğitsel Oyunlar ( Communication Games)
7.Gramer Oyunları ( Grammar Games)

8.Sözlü Sunumlar (Oral Presentations)

 

“Anadolu Lisesi  İngilizce Dersi Öğretim Programı”nda yer alan öğretim teknikleri bölümü gözden geçirildi. Ders öncesinde öngörülen ya da ders esnasında ortaya çıkan durumlara göre program kitabında belirtilen öğretim teknik ve metotlarının;

a.Öğrenci Merkezli Yaklaşım (Student-Centered)

b.İkilive .grup çalışmalar (Pair and GroupWork)

c.Dinleme-Okuma-Konuşma-Yazma(Listening-Reading-Speaking-Writing)

d.Etkileşimci Yaklaşım (Interaktive)

e.Gösteri (Demonstration)

f.Okuma ve Anlama(Reading and Understanding)

g.Yazma-Yazdırma( Writing)

h.Resim Yorumlatma (Commending Pictures)

i.Soru-Cevap(Question-Answer)

j.Eklektik yöntem(Yöntemler Karması)

 

Öğretim Metod ve Tekniklerinin yeni öğretim programlarına uygun olmasına özen gösterilmesine, dikkat edilmesine karar verildi. Etkinliklerde öğrenci merkezli eğitim anlayışının ön planda olması gerektiği vurgulandı. Öğretmen hazırlığı olarak ise; öğretmenlerin mutlaka derslere hazırlıklı gelmeleri, o gün derste işleyeceği konuyu, derste kullanacağı materyal, worksheet gibi hazırlıklarını önceden tamamlaması gerektiği; derse başlamadan önce warm-up aktiviteleri ile öğrencileri derse motive etmesinin önemli olduğu vurgulandı.Derslerde  Feedback yapılmalıdır diye eklendi.

 

 1. 13. Derslerde yeri ve konusu geldiğinde T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerektiği konuşuldu. Ayrıca özellikle Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih ve Coğrafya öğretmenlerimizle de kültür tanıtımı ile ilgili konularda işbirliği yapılmasının önemi görüşüldü. “Bu sayede öğrencilere ekstra destek sağlanmış olur.” dendi. Geçmiş senelerde öğrencilerin Türkçe okuma, anlama ve anlatımda güçlükler yaşadıkları ve bu sorunların İngilizce dersine de yansıdığı tespiti yapılmıştır. Bu sorunu aşmak amacıyla öğrencilere her dilde okuma alışkanlığı kazandırmak ve Türkçenin doğru kullanımı için Edebiyat zümresiyle işbirliği içinde olunması gerektiği vurgulandı. Dönem boyunca dilbilgisi konuları verilirken daha verimli olmak için – Dil Anlatım Dersi öğretmenleri ile dilbilgisi konularında  görüşülmesine karar verildi

 

 

 1. İngilizce dersinde ölçme değerlendirme yaparken uygulanacak esaslar Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği son değişiklikler esas alınarak okunmuş, gerekli açıklamalar yapılmıştır:

 

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

 

MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

 1. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 2. b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde/stajda alınan puanlara göre tespit edilir.
 3. c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

 1. d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.
 2. e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.
 3. f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, (RG-01/09/2018-30522) “geçerlik, güvenirlik” ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.
 4. g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

ğ) (RG-01/09/2018-30522) İl ölçme değerlendirme merkezlerince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek ve izlemek üzere il/ilçe düzeyinde ölçme değerlendirme faaliyetleri yapılabilir.”

 

Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. (2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan Derece          85,00 – 100 Pekiyi

70,00 – 84,99 İyi

60,00 – 69,99 Orta

50,00 – 59,99 Geçer

0 – 49,99 Geçmez

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

“a) (RG-01/09/2018-30522) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır. Her dönem başında sınav sayısı eğitim kurumu alan zümrelerince, sınav tarihleri ise zümre başkanları kurulunca belirlenir v e okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir.Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”

 1. b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan alanlar hariç, işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmaz.

“c) (RG-01/09/2018-30522) Yazılı sınavlar; gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenir.

” ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

 1. d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
 2. e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
 3. f) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.
 4. g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ)Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

 1. h) (Ek:RG-13/9/2014-29118) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. (2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) (Ek cümle:RG-16/9/2017-30182) Sınavlar her alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. (Mülga ibare:RG-16/9/2017-30182) sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.

 

 

2018-2019  Eğitim  Öğretim yılında ders bazında yazılı ve uygulamalı sınav sayıları ve tarihleri:

 

 1. DÖNEM

Dersin Adı                 Sınıfı   1. Yazılı                              2. Yazılı

İngilizce                      9          12 kasım-23 Kasım             2 OCAK -11 Ocak

İngilizce                     10         12 kasım-23 Kasım             2 OCAK-11 Ocak

İngilizce                      11        12 kasım-23 Kasım             2 OCAK-11 Ocak

İngilizce                      12        12 kasım-23 Kasım             2 OCAK-11 Ocak

 1. DÖNEM ORTAK(TELAFİ) SINAV TARİHİ: 14- 16 OCAK

 

 1. DÖNEM

Dersin Adı     Sınıfı   1. Yazılı                                       2. Yazılı               

İngilizce          9          25 Mart-5 Nisan                21 mayıs-04 haziran

İngilizce        10       25 Mart-5 Nisan             21 mayıs-04 haziran

İngilizce          11       25 Mart-5 Nisan             21 mayıs-04 haziran

İngilizce        12          25 Mart-5 Nisan              21 mayıs-04 haziran

 1. DÖNEM ORTAK(TELAFİ) SINAV TARİHİ: 10 -11 HAZİRAN

 

 1. 15. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin başarısızlıkları değil, kabiliyetleri doğrultusunda tüm yönleri ile değerlendirme yapılacaktır. Yazılı sınav soruları; boşluk doldurma, çoktan seçmeli, metne dayalı, soru-cevap, verilen bir resmin adının ne olduğunu söyleme ve yazma, boş bırakılan yerleri uygun fiil veya sözcük bulup koyma şeklinde uygulanacaktır.
  Yazılı sınavlarda konu sınırlaması olmayıp, sorular işlenen konuların tümünü kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Soruların ağırlığı önceki yazılıdan sonra işlenen konulara kaydırılacaktır. Yapılan yazılı yoklamalar en az 1 hafta önce öğrencilere bildirilecek, yazılı yoklamalarda yazılı süresi ve not baremi öğrencilere mutlaka bildirilecektir.

Ayrıca Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 14.11.2016 Tarihli yazısı incelenmiştir.

Yazı incelendiğinde bir dönemde 1 yazılı sınav ve 1 uygulamalı sınav yapmak yeterli olmaktadır.  2. Sınav uygulamalı olarak yapılacak, bu sınav her bir bölüm 25 puan üzerinden değerlendirilecek şekilde ‘okuma, yazma, dinleme ve konuşma’ becerilerini ölçecek şekilde yapılacaktır. Konuşma becerileri ayrıca ölçülerek öğrenciler bireysel olarak sınava alınacak ve öğrencinin aldığı not uygulama sınavına eklenecektir.

Konuşma Sınavı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Content : 5p.

Pronounciation: 5p.

Fluency:5p.

Accuracy: 5p.

Creativity:5p.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.

(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrencilerde girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir.

 

 

 1. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde  sözlülerle ilgili bir hüküm bulunmadığından madde 50 ve 51 incelendi .

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir.bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına,diğeri ise öğrencinin derse hazırlık,devam,aktif katılım ve örnek davranışlara göre verilir.Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

MADDE 51

(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.

 

Semra BUDAK : Buna göre  her tema sonunda quiz yapılması   yapılacak  olan bu quizlerin aritmetik ortalamasının  da performans  çalışması puanına eklenmesini karara bağladı. PERFORMANS ödevi olarak her dönemde her öğrenciye seviyeleri bazında iki adet İngilizce hikaye kitabı okutturulup, okuyup okumadıklarını ölçmek amacıyla da o hikayelerle ilgili yazılı sınavlar uygulanacak değerlendirilip nota dönüştürülecek ve quiz ortalamaları da eklenerek 1. Performans notu olarak e okula geçirilecektir diye ekledi.

 

 

 

 1. 17. Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldığı için Orta Öğretim Yönetmeliğinin 50 .maddesi ve son değişiklikler incelendi.

 

Performans çalışması, Proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50-  (1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (RG-01/09/2018-30522) “Sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.”

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.  

 

İngilizce Öğretmenleri  tarafından hazırlanan aşağıdaki  proje  konularının öğrenciler tarafından kullanılabileceği söylenerek onaylandı.

 

 1. SINIFLAR İÇİN PROJE KONULARI:

 

1- Preparing a cartoon
2- Preparing a magazine or newspaper
3- Writing a playandacting it.
4- Preparing interviews with famous people
5- Write a popular TV show. Perform it in theclass.
6- Preparing a short booklet about Atatürk’s life
7- Preparing a short booklet about Ankara
8- Make an imaginary interview with a famous person.
9- Prepare a fashion magazine
10- Prepare a youth magazine
11- Write a dialoques between
a) A doctor and a patient
b) A teacher and a student
c) A costumer and a shopassistant
d) An interviewer and a famousperson
e) A tourist and a touristguide
f) A child and his/her parents
g) A teacher and parents

 1. SINIFLAR İÇİN PROJE KONULARI

 

1- Prepare a wallpaper about the Principles of Atatürk
2 – Prepare a brochure about a holiday resort
3 – Prepare a wallpaper about dangerous sports
4 – Advertisements and TV commercials
5 – Write a popular TV show. Perform it in the class.

 

 1. SINIFLAR İÇİN PROJE KONULARI

1 – Discuss the effects of the press and TV
2 – Write about your favourite holiday
3 – Most important problems in our country
4 – Advantages and disadvantages of working abroad

 

 1. SINIFLAR İÇİN PROJE KONULARI

1-İşlenilen konular ile bağıntılı sorular çözdürülmesi

2- Film review

3-Analyze a novel

4- Analyze the most common used phrasal verbs and use each of them in a sentence

5-Analyze the most common proverbs in English

 

Ders Öğretmeni tarafından ödev konuları öğrencilere Ders Yılı başladıktan sonra duyurulacaktır.

Ödev konuları Kasım ayında öğrencilere dağıtılacak ve Mayıs ayı ilk haftası toplanacaktır.  Ödevler takip çizelgeleri ile düzenli olarak takip edilecektir.

Ayrıca öğrencilerimiz ders öğretmeninin onayını almak şartıyla bu listede bulunmayan ancak kendisinin hazırlamak istediği başka bir konuyu da seçebilirler. Kaynak olarak da; Grammar Books, Student’s Books, Workbooks, Dictionaries, Translators, Stories and Novels, İngilizce Eğitim Linkleri…vs. gösterilebilir dendi.

 

PROJELERİN  DEĞERLENDİRİLMESİ  aşağıdaki gibi yapılacaktır.
(Evaluation of theProjects)

Zamanında Teslim                           -10 points                   Submission On Time            -10 points
Düzen                                                -10 points                   Organisation                         -10 points
Görsel Materyal Kullanma             -15 points                   Using Visual Material          -15 points
Dilbilgisi / Yazım                              -20 points                   Grammar / Spelling             -20 points
Konuyu Anlama & İfade Etme      -40 points                   Comprehension&Expression-40 points
Kaynak                                             -05 points                   Referance                              -05 points

TOPLAM :                                       100 PUAN                 TOTAL :                               100 POINTS

 

 

 1. Ders Öğretmeni Semra BUDAK: Öğrencilerimizin speaking becerilerinin geliştirilmesi ve pratiklerinin artması için yabancı müzikler, orijinal çizgi filmler ya da talebe göre yabancı filmler vs. izletilebileceğini söyledi. “Dil, iletişim kurmak için vardır, dile maruz kalmadan öğrenme olmaz. Eski sistemi unutup, öğrenmeye çalıştıkları dilde film, müzik…vs. gibi ilgilerini çekebilecek şeyler sunarak İngilizce ile iç içe olmalarını sağlamalıyız. Duymayan kişi konuşamaz da. Dolayısıyla Listening çok önemli, ki bu bize hemen 2. aşamada Speaking’i getirir. Telaffuzları öğrendiği için 3. Etap Reading cesareti artar ve okuyan kişi yazma işini de becerir, Writing. İşte 4 skills tamam. O yüzden çok dinlemeli, çok izlemeliler. Bunlar sevdikleri şeyler olmalı ki ilgi ve öğrenme hep açık olsun” şeklinde konuştu. Speaking’de dialogue’ların çok önemli bir yer teşkil ettiğini hatırlatarak, aynı zamanda öğrencilere oyun yoluyla öğrenmen avantajlarını sunmamız gerektiğini söyledi. “Dialogue’ları kullanarak kendi hazırlayacakları bir oyunun bir parçası olmak, onları direkt  o dile dahil edecektir, kendileri hazırlamış olacakları için de hiç unutmazlar.” şeklinde konuştu.Yapılması mümkün olursa bunun çok faydalı olacağı  konusunda görüş birliğine varıldı.

“Ders işlenirken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak farklı yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Böylece tam öğrenme sağlanmış olur. Bu konudaki güncel yaklaşımlar takip edilmelidir.” Ayrıca öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin tespit edilerek sınıf öğretmenleriyle işbirliği içerisinde çözüm yolları bulunması, her öğrenci için öğrenmenin sağlanması gerekir.” dedi.

 

 1. 19. Rehberlik faaliyetlerinin okulumuz Rehber Öğretmeni………….. ile koordineli olmasının yararlı olacağı söylendi. Başarının okul ve veli arasındaki sağlıklı ilişkiyle yükseleceği belirtildi. Maddi güçlük çeken davranış bozukluğu sergileyen öğrencilerin tespit edilip rehberlik servisine  bildirilmesi kararı alındı.

 

20.DYNED programı için okulun fiziki koşullarının ve imkanlarının idareyle iş birliği içinde  artırılıp internet bağlantılarının yaptırılarak, donanımın kurulup gerekli ortamın  hazır hale getirilmesine(hem okul hem yurt) ve öğrencilerin aktif kullanımının sağlanmasına ve devamlılığına karar verilmiştir.

 1. Değerler Eğitimi (Values Education) konusunun yıllık planda dağılımının yapılarak derslerde aktif sekilde kullanılmasına karar verildi.Son yayınlanan Öğretim Programına göre yer alacak değerler şunlardır: friendship, justice, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism and altruism.

 

 1. 22. Toplantı,Okul Müdür Yardımcısı ………….. 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılının tüm meslektaşlarına ve öğrencilere hayırlı olması temennileri ile son bulmuştur.

 

 

www.ogretimhane.com

GÜNCEL EĞİTİM SİTESİ

 

 

UYGUNDUR
…./09/2018

OKUL MÜDÜRÜ

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ