ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

 

DİĞER İÇERİKLER


Sponsorlu Baglantilar

Zümre öğretmenler kurulu toplantıları yönetmeliği

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » Zümre öğretmenler kurulu toplantıları yönetmeliği
Sitemize 28 Ocak 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ZÜMRE TOPLANTILARI       

                   Birinci dönem başı zümre toplantıları; okulun açıldığı ilk hafta içinde yapılan ‘seminer çalışmaları esnasında, yıl başı öğretmenler kurulu toplantısından sonra ve okul müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda yapılır. En geç okulun açıldığı 2. hafta içinde tamamlanırlar ve tutanakların bir sureti idareye teslim edilir. Alınan kararlar idarenin onayından sonra yürürlüğe girer.

Ünitelendirilmiş yıllık planlar, zümre toplantılarından sonra, bu toplantılarda alınan ve idarece onaylanan kararlar doğrultusunda hazırlanırlar.

Okul zümreleri ilçe zümresinden önce yapılır ve ilçe zümresinin yapılmasını beklemek için okul zümrelerinin yapılması geciktirilemez.

Okuldaki bütün öğretmenler arasında anlayış ve iş birliği, tertip ve düzen sağlanabilmesi, değişik branşlarda hazırlanan zümrelerin  kolayca gözden geçirilip yanlışlarının ayırt edilebilmesi, farklı branşların birbirinden yararlanabilmeleri için; aşağıda verilen örnek gündemin bütün sınıf ve ders öğretmenlerince kullanılmasında yarar vardır. (İ.Y. 95)

*****

                   ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

      Karar No:  1          Ders / Sınıf: ……………………………………………  Karar Tarihi: …./09/200

01) Açılış, yoklama ve yeni zümre başkanının seçilmesi,

02) Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti,

* Varsa önceki yıla ait konulardaki eksiklerin nasıl giderileceğinin kararlaştırılması,

03) Programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi için; Dersin öğretim programının incelenerek, programın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve nasıl giderileceğinin kararlaştırılması,

* Geçen öğretim yılı uygulanan Ünitelendirilmiş yıllık planlar, ders planları ve etkinliklerin uygulama sonuçlarının incelenerek, olumlu ve aksayan yönlerinin tespit edilmesi ve planlamalardaki aksaklıkları gidermek için alınacak tedbirlerin kararlaştırılması,

04) Dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanarak plana yazılması,

* Çevre şartları, öğrenci seviyeleri, belirli gün ve zamanlara göre, dersin programındaki konu-ünite-tema sıralamasında zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinin tespiti,

* İş günü takvimi ve yıllık çalışma programının hazırlanması ve yapılan tespite göre konu-ünite ve temaların Ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme sıralamasının kararlaştırılması,

05) Dersin genel amaç-hedefleri ile -varsa- konu-temaların özel amaç-hedef-hedef davranış ve kazanımlarının incelenmesi,

* Bu amaç ve davranışların Ünitelendirilmiş yıllık plana aktarılma şeklinin kararlaştırılması,

06) Ders konularının işlenmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin, yapılacak etkinliklerin tespit edilerek Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,

07) Derslerde yararlanılmak üzere okulda bulunan, idare veya öğretmenlerce sağlanacak, yada öğrencilere aldırılacak kaynak, araç-gereçlerin tespiti ve Ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacağı yerlerin belirlenmesi,

08) Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması,

09) Hangi konular işlenirken, diğer hangi zümre veya ders öğretmenleri ile nasıl bir işbirliği yapılacağının, onlarla görüşülerek tespit edilmesi ve Ünitelendirilmiş yıllık plana aktarılmak üzere tutanağa yazılması,

* Ders içi ve diğer derslerle ilişkilendirme, ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin belirlenip yazılması,

10) Derslerde hedeflenen başarı yüzdesinin sınıflar bazında tespit edilmesi,

* Yazılı, uygulamalı sınav sayılarının, yapılma zamanları ve şeklinin Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere tespit edilmesi,

* Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere, şubeler arasında ortaklaşa yapılacak yazılı yoklama sayı ve zamanlarının Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması,

11) Dersler için 2504 ve 2566 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanan Atatürkçülük konularının, işleneceği konulara göre Ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacağı yerlerin kararlaştırılması,

12) Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans ödevleri ve proje konularının ders-sınıflar düzeyinde tespiti,

* Derslerde yaptırılacak hazırlık çalışmaları, alıştırmalar ve performans ödevlerinin değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin belirlenmesi (TD. 2300, 2552),

* Projelerin değerlendirilmesinde uyulacak ölçütlerin puan olarak karara bağlanması,

13) Yıl içinde, dersi işlerken idareden ve velilerden istenecek desteklerin tespit edilip, tutanağa yazılması,

14) Öğretmenlerin hangi konularda hizmet içi eğitime ihtiyaçlarının olduğunun belirlenmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların tespit edilip tutanağa yazılması (M.E.B. nın 2002/ 18 nolu Genelgesi),

15) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

*****

                   Açıklama: İkinci dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantıları; bu dönem, okulun açıldığı ilk hafta içinde ve öğretmenler kurulu toplantısından önce yapılır. Görüşmelerde alınan kararlar, daha sonra yapılan ikinci dönem başı öğretmenler kuruluna sözlü rapor şeklinde sunulur)

 

                            2. DÖNEM BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

       Karar no:  2          Ders / sınıf:  ………………………………………  Karar Tarihi: …./02 /200

01) Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

02) 1. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konu-ünite-temaların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti,

* Varsa aksaklıkların sebeplerinin belirlenmesi ve giderilmesi için ikinci dönem alınacak önlemlerin kararlaştırılması,

* Yeni kararların Ünitelendirilmiş yıllık plana not edilerek gerekli değişikliklerin yapılması,

03) 1. dönem Plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,

04) 1. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerdeki isabet ve aksaklıkların tespiti, ilave yöntem, teknik ve etkinliklere gerek olup olmadığı, varsa neler olduğu hususlarının karara bağlanması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

05) 1. dönem yararlanılan kaynak, araç-gereçlerin seçimindeki uygunluk ve aksaklıkların tespiti,

* Varsa, aksaklıkların giderilmesi için alınacak tedbirlerin ve yeni malzeme alımına gerek olup olmadığının belirlenip, ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

06) Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan gezi, gözlem, deney ve uygulamaların yapılıp yapılamadığı,

* Aksayanların telafisi için alınması gereken tedbir ve düzenlemelerin kararlaştırılması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

07) 1. dönem diğer zümre ve ders öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı, görülen aksaklıkların neler olduğu ve giderilmesi için yapılacak değişikliklerin ilgili öğretmenlerle birlikte belirlenerek ünitelendirilmiş yıllık plana kaydedilmesi,

* Ders içi ilişkilendirmeler, diğer derslerle ilişkilendirmeler, ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin iyi yapılıp yapılamadığı, varsa bu konudaki sorunların belirlenip yazılması,

08) 1. dönem yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sayılarının yeterli olup olmadığı, sınav çeşitlerinin derse uygunluğu ve zamanlarının düzenli yürüyüp yürümediğinin tespiti,

* Derslerde yaptırılan hazırlık çalışmaları, alıştırmalar ve performans ödevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürüyüp- yürümediğinin belirlenmesi,

* Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilen projelerle ilgili işlerin uygulanmasında aksama varsa yapılması gereken değişikliklerin karara bağlanması,

09) 1. dönem idareden istenen desteklerin hangilerinin sağlanıp- sağlanamadığının tespiti,

10) 1.dönem derslerdeki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi,

* Derste ulaşılmak istenen başarıya ulaşılıp- ulaşılamadığının belirlenmesi,

* Şubeler arası farklılıkların nedenlerinin belirlenmesi,

* 2. dönem başarının yükseltilmesi için öğretmenlerce alınacak ek tedbirlerin kararlaştırılması ve yeni hedef başarı %’ sinin tespit edilmesi,

11) 2. dönem başarısının artırılması için; idarenin ve velilerin alması gereken yeni tedbirlerin tespiti ve ilgililere bildirilmek üzere karara bağlanması,

12) Diğer konularda 2. dönem yapılacak uygulamaların kararlaştırılması ve bu işler için İdareden ve velilerden istenecek desteklerin belirlenmesi,

13) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip,‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemine alınması istenen sorunların tespiti,

14) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

*****

                   Açıklama: Ders yılı sonu zümre öğretmenler kurulu toplantısı; ders yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısından önce, dersler bittikten sonraki hafta içinde yapılır ve sonuçlar, daha sonra yapılacak öğretmenler kuruluna sözlü rapor şeklinde sunulur.

 

DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

 

      Karar no: 3          Ders / sınıf: ..……………………….…….. Karar tarihi: …./06/200

01) Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

02) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,

03) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,

04) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,

* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,

* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,

05) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,

* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve raporun idareye teslimi,

06) Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin karara bağlanması,

07) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,

08) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,

* Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların tespiti,

09) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,

10) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İ.Y. 95/ g ),

11) Dilek, temenniler ve kapanış.
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :