Menu

ülkemizi sembolize eden mekanlar (Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi) bilgi notu

0 Comments

ÜLKEMİZİ SEMBOLİZE EDEN MEKANLAR

Müze ülke Anadolu

Uygarlıklar beşiği olarak bilinen ülkemiz çok zengin bir tarihî mirasa sahiptir. Aynı zamanda Türkiye bu zengin tarihi mirasla birlikte doğal güzelliklerinde sergilendiği açık hava müzesi görünümündedir.

Dünyada çok az ülke Türkiye kadar zengin tarihî mirasa sahiptir. Dünya Miras Ustesi’nde ülkemiz, dokuz farklı mekânı ile yer alır. Dünya ölçeğinde sayısal olarak bu değer yeterli görülebilecekken, Türkiye’nin sahip olduğu zenginlikler göz önüne alındığında bu sayının olması gerekenin çok altında olduğu hemen göze çarpar. Ülkemizin sahip olduğu tarihî ve doğal mirasların çokluğu ile bu mirasların dünya çapında eşsizliği ülkemizin yurt dışında tanınmasında önemli bir kriter olarak karşımıza çıkar.

Son yıllarda ülkemiz için, uluslararası turizmin önemi giderek artmıştır. Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerinin büyük bir bölümü henüz iç ve dış turizmin kullanımına sunulamamıştır. Buna rağmen Türkiye dünyada en çok turist çeken ilk 20 ülke içindedir. Türkiye, turizm kaynaklarını en verimli şekilde kullandığında turizm gelirlerini çok büyük ölçüde artıracaktır.

TÜRKİYE’NİN TURİZM POLİTİKALARI

Niçin Turizm?

İnsanlar çok eskiden beri yaşadıkları yerden başka yerlere çeşitli amaçlarla geziler düzenlemişlerdir. Kimi zaman değişik yerleri görme merakı, kimi zaman da heyecan ve macera tutkusu insanları bireysel veya toplu geziler yapmaya yöneltmiştir. İnsanlığın eski dönemlerinden bu yana seyahatler giderek artış göstermiştir. Günümüzde ise özellikle ulaşım ve iletişim imkânlarının ulaştığı seviye nedeniyle bu seya­hatler kitlesel bir boyut kazanmıştır. İnsanlar, yaşadıkları yerden başka bir yere; görme, tanıma, dinlen­me, eğitim, spor, tedavi ve kutsal yerleri ziyaret etmek gibi amaçlarla geziler düzenlemektedirler.

Turizm, 1980’li yıllardan sonra ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri ile birlikte ele alınmaya başlan­mıştır. Çünkü Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve tarihî zenginliklerin turizme yansımadığı görülmüştür. Bu nedenle yasal düzenlemeler yapılarak turizm teşvik kanunları çıkartılmış, vergi ve gümrük muafiyet­leri özel döviz tahsisleri verilmiştir. Bu önlemlerle turizmde büyük gelişmeler sağlanmış, 1984-1990 yılları arasında turizm ortalama %12,1 oranında büyüyen bir sektör olmuştur.

Turizm, sağladığı döviz getirişi ve istihdam yoluyla ülke ekonomisini olumSu yönde etkileyen önemli bir sektördür. Farklı kültürler arasında etkileşim sağlaması nedeniyle de sosyal ve kültürel bir boyut kazanır. Turizm, aynı zamanda çevreyi de etkileyen önemli bir faaliyettir.

Turizmin Ekonomiye Etkileri

Turizm, milyonlarca insanın katıldığı ve birçok etkinliğin bir arada bulunduğu kitle hareketi niteliği kazanmıştır. Turizm sektörü; uçak şirketleri, deniz ulaşım araçları, tren, kiralık araba şirketleri, pansiyon­lar, restoranlar ve toplantı merkezleri gibi kimi büyük, kimi küçük iş kollarından oluşan alt sektörlerle bağlantılıdır. Ayrıca turizm, günümüzde telekomünikasyon ve enformasyondan sonra 21. yüzyıla dam­gasını vuran, dünyanın üç temel hizmet sektöründen biri durumundadır.

Türkiye ekonomisinde turizm önemli bir yer tutar. Özellikle 1980 yılından bu yana dış turizm alanın­da yaşanan gelişmeler, ülkemiz ekonomisine büyük bir katkı sağlamaya başlamıştır. Bu dönemde Türkiye, diğer ülkelerdeki insanlar için önemli bir çekim merkezi hâline gelmiştir. 1983-1989 yılları arasın­da turist sayıları ve turizm gelirleri bakımından ülkemiz, bir önceki yılla karşılaştırıldığında % 127 ile rekor düzeye çıkmıştır. Turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı 1980 yılında % 0,6 iken, 2007 yılında % 6’ya ulaşmıştır. Bu sayede turizm gelirlerinin toplam ihracat içindeki payı da % 11,2’den, % 28,8’e yükselmiştir.

Turizmin Kültürel İlişkilere Etkileri

Turizm, kültürel etkileşime neden olan bir faaliyettir. Seyahatler ve konaklamalar sırasında kurulan ilişkiler sonucunda farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip toplumlar arasında bilgi alışverişi yaşanabilir. Turizm, toplumların dünya görüşünü ve başka ülke insanları ile ilgili düşüncelerini etkileyen sosyal bir olaydır. Turist olarak başka ülkelere seyahat eden insanlar o ülke insanlarını çeşitli açılardan etkilediği gibi onlardan da önemli ölçüde etkilenmektedir.

Turizmin Çevreye Etkileri

Çevre, turizmin temel kaynağıdır. Bu kaynağın sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi, tahrip edilmemesi aksine kalitesinin artırılması gerekmektedir. Bir ülkedeki sosyal, tarihî, doğal ve kültürel değerler o ülkenin turizm potan­siyelini oluşturur (Fotoğraf 1). Tarihî ve doğal çevre değer­leri dikkate alınmadan turizmin gelişmesi mümkün değildir. Turizm faaliyetleri gerçekleştirilirken gerek tesis kurulma aşamasında gerekse sonrasında doğal kaynak tahribatı olmaktadır. Dolayısıyla turizm etkinliklerinin sürekliliği için bu değerlerin korunması, fiziksel durumlarının iyileştirilme­si gerekir.

Türkiye’de turizm sektörü, deniz kıyılarında yoğundur. Bu nedenle deniz suyunun ve plajların temizliği, çevre kalitesinin en Önemli göstergesidir. Gürültü ve trafikten kay­naklanan hava kirliliği, çarpık kentleşme, tarım toprak­larının betonarme yapılar hâline gelmesi ve orman yangınları gibi nedenlerle ekosistemlerdeki dengeler bozulmaktadır. Dolayısıyla turizm potansiyelini oluşturan değerler yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır.

Türkiye’nin Turizm Stratejisi

Türkiye, turizm sektörünü geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Turizm Stratejisi (2023)” ile turizm sektöründe gerçekleştirilmek istenen hedefler belirlenmiştir. Bununla turizm sektöründe kamu ve özel sektör iş birliğinin sağlanması, üretim, yönetim ve uygulama süreçleri açısından bir yol haritasının oluşturulması amaçlanmıştır.

Türkiye Turizm Stratejisi (2023), 9. Kalkınma Planı (2007-2013) hedefleri ile uyumludur (Harita 1). Buna göre ülkemizin doğal, kültürel, tarihî ve coğrafi değerlerinin koruması ve bu denge içerisinde kalkın­ması hedeflenmiştir. Bununla beraber ülkemizde yaygın olan kıyı turizminin yanı sıra alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesiyie uluslararası turizm gelirlerinden alacağı payın artırılması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi

Sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek, istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede tur­
izmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması, Türkiye’nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında uluslararası bir marka hâline getirilmesinin sağlanması,Ekonomik gelişimi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir, toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yaklaşımının ortaya konması,ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi, ulusal tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlanması,Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak turistler için bir çekim nok­tası hâline getirilmesi,Alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi, termal turizm, kış turizmi, golf turizmi,deniz turizmi, ekoturizmi, yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Etiketler: