Menu

Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları ders notu

0 Comments

TÜRKİYE’NİN NÜFUS PROJEKSİYONLARI

Neden Nüfus Projeksiyonları

Nüfus projeksiyonları, sosyal ve ekonomik politikaları yansıtan aynı zamanda sektörler için gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin tespitinde yardımcı bir araç niteliğini taşımaktadır. Nüfus pro­jeksiyonu ile; doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilendeki eğilimleri ile ilgili belli varsayımlara dayanarak nüfusun gelecekteki durumu hakkında tahminler yapılabilir.

Nüfus tahmin ve projeksiyonlarının dayandıkları yöntemler birbirlerinden etkilenmektedir. Demografik unsurlara göre yapılan nüfus projeksiyonları ile ekonomik nüfus projeksiyonları birbirleriyle karşılıklı ilişki içindedirler. Sosyal ve ekonomik gelişmeler, demografik değişkenler (doğurganlık, ölüm ve göçler) üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle ekonomik kalkınma demografik değişkenler üzerinde daha fazla et­kili olmaktadır.

Özel sektörün ve kamu kesiminin sunduğu sağlık hizmetlerinin artırılmasıyla bebek ve yetişkin ölüm­leri azalmaktadır. Özellikle kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, aile planlaması yöntemlerinin kullanılmasını artırarak doğurganlıklarını etkile­mektedir. Böylece nüfus artış hızı da azalmaktadır. Ailelerin yaşadıkları ekonomik ve sosyal çevre de ailelerin davranışlarında etkili olmakta, şehirlerde yaşayan kadınlarda doğurganlık anlayışı kırda yaşayanlara göre farklılık arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı, ekonomik ve sosyal alanlarda meydana gelen değişikliklerin demografik modele yansıtılması gerekmekte veya demografik unsurlara göre yapılan nüfus projeksiyonlarının ekonomik modelin sonuçlarına göre revize edilme­si gereği ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde nüfus projeksiyonların temel veri kaynaklarını nüfus sayımları ve demografik araştır­malar oluşturmaktadır. Nüfus sayımlarından, nüfus tahminlerine esas teşkil etmek üzere sayım yılında­ ki cinsiyete göre yaş grupları itibariyle nüfus verileri alınmaktadır. Doğurganlık, yaşa özel doğum oranları bebek ölüm oranları ile ilgili veriler doğrudan demografik araştırmalardan alınmaktadır. Ayrıca, bu tür verilerin doğrudan temin edilemediği durumlarda ise; toplam doğurganlık oranlarını, bebek ölüm oran­larını, ortalama doğan ve yaşayan çocuk sayılarını ve son bir yıl içindeki doğumlara ait verileri kullanarak hesaplama imkânı bulunmaktadır.

Türkiye nüfusunda öngörülen değişimler çeşitli nüfus artış hızları da dikkate alınarak yapılmış projek­siyonlarla ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bu yöntemle geleceğe yönelik tahminler de yapılabilir. Nitekim yapılacak basit bir projeksiyon hesabı ile tahminleri 2010 ve 2020 yıllarına kadar çıkarmak mümkündür.

Buna göre Türkiye’nin nüfusunun 2000 yılında 70 milyona yaklaşacağı tahmin edilmiş ve sayım sonucunda 68,5 milyon olduğu görülmüştür. Türkiye nüfusunun 2010 Yılında 75 milyon civarın­da, 2020 yılında da ise 90 milyon civarında olacağı tahmin edilmektedir. Doğurganlık oranının 1995-2000 döneminde %o 24’e kadar düşeceği, ölüm oranlarının da gerile­yerek %olO’dan, %o 5,9’a düşeceği yapılan hesaplarda tahmin edilmiştir. Ancak önceki yıllarda he­saplanan bu oranlar gerçekleşmemiştir.

 

Etiketler: