Menu

Orta Asya İlk Türk Devletleri Soru – Cevap Etkinliği

0 Comments

 

Orta Asya İlk Türk Devletleri Soru – Cevap Etkinliği

 

Soru: İlk Türk devletlerinde mimarının gelişmemesinin temel nedeni nedir?

Cevap: Göçebe hayat tarzı

 

Soru: Türk tarihinin bir coğrafyada bir bütün olarak incelenmesini güçleştiren sebep nedir?

Cevap: Göçler

 

Soru: Türklerin ana yurdu neresidir?

Cevap: Orta Asya

 

Soru: Tarihte bilinen ve atı evcilleştiren ilk Türk topluluğu hangisidir?

Cevap: Iskitler

 

Soru: Şu, Alper Tunga Destanları, hangi Türk devletine aittir?

Cevap: İskitlere

 

Soru: Kuzey Hunlarının Karadeniz’in kuzeyindeki barbar kavimleri Batı’ya doğru itekleyerek yer değiştirmesi olayına ne denir?

Cevap: Kavimler Göçü

 

Soru: İlk Türk devletlerinin Orta Asya’da en fazla mücadele ettiği devlet hangisidir?

Cevap: Çin

 

Soru: İlk Çağ’ın bitmesine, Orta Çağ’ın başlamasına neden olan gelişme hangisidir?

Cevap: Kavimler Göçü

 

Soru: “Hun” adının geçtiği ilk antlaşma hangisidir?

Cevap: Kuzey Şansi Antlaşması

 

Soru: Tarihte Türk boylarını ilk kez bir çatı altında toplayarak Hun Devleti’ni kuran Hükümdar kimdir?

Cevap: Teoman

 

Soru: Asya Hun Devleti’nin en parlak dönemi hangi hükümdar döneminde yaşanmıştır?

Cevap: Mete

 

Soru: Çinliler, Türk akınlarını engellemek için neyi inşa etmişlerdir?

Cevap: Çin Seddi’ni

 

 

Soru: Asya Hun Devleti Hükümdarı Mete’nin tahta geçiş tarihi (M.Ö.209) bugün neyin kuruluş tarihi

olarak kabul edilmektedir?

Cevap: Türk Kara Kuvvetleri’nin

 

Soru: Türk tarihinde kurulan ilk devlet hangisidir?

Cevap: Asya Hun Devleti

 

Soru: Türk tarihinde siyasi birlik, teşkilatlanma ve düzenli ordu ilk kez kimin döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap: Mete Han

 

Soru: Mete’nin Çin’i yerle bir etmesine rağmen Çin’e yerleşmemesinin temel sebebi nedir?

Cevap: Asimile olmamak

 

Soru: Kavimler Göçü neticesinde Avrupa’da kurulan Türk devleti hangisidir?

Cevap: Avrupa Hun Devleti

 

Soru: Avrupa Hun Devleti’nin en parlak dönemi ne zaman yaşanmıştır?

Cevap: Atilla döneminde

 

Soru: Türk ismiyle kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Cevap: Göktürkler

 

Soru: Asya Hun Devleti, I. ve II. Göktürk Devletlerinin başkenti neresidir?

Cevap: Ötügen

 

Soru: II. Göktürk Devleti’ni kuran hükümdar kimdir?

Cevap: İlteriş Kutluk Kağan

 

Soru: Yazıyı ilk kez kullanan Türk devleti hangisidir?

Cevap: II. Göktürk Devleti

 

Soru: Ergenekon, Bozkurt Destanları hangi Türk devleti ne aittir?

Cevap: II. Göktürk Devleti’ne

 

Soru: II. Göktürk devleti tarafından yazılan, Türk dili ve edebiyatının ilk belgesi sayılan eser hangisidir?

Cevap: Orhun Abideleri

 

Soru: Türklerde ilk vezir kimdir?

Cevap: Tonyukuk

 

Soru: Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?

Cevap: Uygur Devleti

 

Soru: Uygurlar hangi dinin etkisiyle yerleşik hayat geçmişlerdir?

Cevap: Mani

 

Soru: Kan dökmeyi ve et yemeyi yasaklayarak, Türklerin savaşçı özelliğini zayıflatan din hangisidir?

Cevap: Mani

 

Soru: Mani dinini resmi din haline getiren Türk devleti hangisidir?

Cevap: Uygurlar

 

Soru: Türeyiş, Göç Destanları hangi Türk devleti ’ne aittir?

Cevap: Uygurlar

 

Soru: Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti hangisidir?

Cevap: Uygurlar

 

Soru: İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?

Cevap: Avarlar

 

Soru: Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı’nı ve Yenisey Yazıtları’nı oluşturan Türk devleti hangisidir?

Cevap: Kırgızlar

 

Soru: Uygur ve Karahanlıların kuruluşunda etkili olan ve İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu hangisidir?

Cevap: Karluklar

 

Soru: Dede Korkut Hikayeleri kime aittir?

Cevap: Oğuzlar’a

 

Soru: Oğuş ne demektir?

Cevap: Aile

 

Soru: İlk Türk Devletleri’nde kullanılan en önemli müzik aleti hangisidir?

Cevap: Kopuz

 

Soru: İlk Türk devletlerinde sözlü edebiyat içinde değerlendirilen ve cenaze törenlerinde söylenen

edebiyat türü nedir?

Cevap: Sagu

 

Soru: Orhun Kitabeleri kim tarafından okunmuştur?

Cevap: Wilhelm Thomsen

 

Soru: Türklerin 12 Hayvanlı Takvimi oluşturmaları hangi alanda ilerlediklerini gösterir?

Cevap: Astronomi

 

Soru: İlk Türk devletlerinin İslamiyet’i benimsemelerinde hangi inanış etkili olmuştur?

Cevap: Göktanrı inancı

 

Soru: İlk Türk devletlerinde ölülerle birlikte kılıç ve atın gömülmesi neyin göstergesidir?

Cevap: Ahiret İnancının

 

Soru: İlk Türk devletlerinde mezarlara verilen isim nedir?

Cevap: Kurgan

 

Soru: İslamiyet öncesi Türklerde yapılan cenaze törenlerine ne ad verilir?

Cevap: Yuğ

 

Soru: İlk Türk Devletlerinde eli silah tutan herkesin asker olması orduda hangi anlayışı doğurmuştur?

Cevap: Ordu-millet anlayışı

 

Soru: İslamiyet öncesi Türklerde hükümdara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesine ne isim verilir?

Cevap: Kut anlayışı

 

Soru: İlk Türk devletlerinde hükümdar eşlerine ne ad verilirdi?

Cevap: Hatun (Katun)

 

Soru: İlk Türk devletlerinde Kurultay’da son sözün hükümdara ait olması meclisin nasıl bir özelliğe sahip

olduğunu gösterir?

Cevap: Danışma Meclisi

 

Soru: İlk Türk devletlerinde ekonomi, ticaret ve hayvancılığa dayanırken Uygurlarla birlikte tarıma geçilmesi neyin göstergesidir?

Cevap: Yerleşik hayata geçildiğinin

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir