Menu

Öğrenci Davranış Değerlendirme Raporu Örneği

0 Comments

…………………………….. İlköğretim Okulu
Öğrenci Davranış Değerlendirme Raporu

Okulumuz … sınıfı öğrencilerinden… okul numaralı … …, 11 Kasım 2013 itibariyle farklı derslerde sergilediği ısrarlı disiplinsiz davranışlar nedeniyle PDR Servisi tarafından iki haftalık gözlem sürecine alınarak gözlemlenmiştir. Gözlem sürecine girilmeden önce öğrenci ile öğretmenler ve PDR Servisi’nce ayrı ayrı zamanlarda görüşülmüş, davranışlarını değiştirmesi için yüreklendirilmiş ve bunun sonucunda da davranışlarını olumlu yönde değiştirdiği görülmüştür. Ancak, belli bir zaman sonra; gürültü yaparak öğretimi engelleme, arkadaşlarına ve arkadaşlarının eşyalarına zarar verme, öğretmen ve arkadaşlarına saygı gözetmeyen ifadelerde bulunma, cinsel içerikli söylem ve hareketler yapma olarak özetlenebilecek kimi istenmeyen davranışları yoğun bir biçimde sergilediği öğretmenleri tarafından PDR Servisi’ne iletilen kayıtlarda belirtilmiştir. Gözlem süresince öğrencinin kendisi, istenmeyen davranışları gözlemleyen öğretmenleri ve sınıf öğretmeni ile görüşülmüş, problemin işlevsel analizi için ilgili öğretmenlere Problem Davranış Anketi uygulanmıştır. Bu görüşmelerde sorun davranışa ilişkin farkındalık sağlanmasına ve öğrencinin olumsuz davranışlarını terk ederek olumlu davranışlara yönelmesine dönük çalışmalar yapılmış ve bu doğrultuda öğrencinin durumu değerlendirilmiştir. Öğrencinin değerlendirilmesinde öğrenciyle birebir yapılan görüşmelerin yanı sıra, öğretmenin doldurduğu Olay Kaydı Özetleme Formu ve öğrencinin sorun olarak algılanan davranışını ve iki haftalık gözlem sürecinde sorunun giderilmesine yönelik olarak yaptıklarını değerlendirdiği iki form veri kaynağı olarak kullanılmıştır.
Öğrencinin sergilediği istenmeyen davranışlarla ilgili olarak farkındalık sahibi olduğu ifadelerine yansımaktadır. İstenmeyen davranışının ne olduğu, bunun kurallara aykırı olup olmadığı, sorunun çözülmesine dönük yapılabilecekler ve sonucunda karşılaşması olası sonuçlara ilişkin iç görüsünün yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra; öğrenci sevecen, yardımsever, arkadaşlarına düşkün bir kişiliğe sahiptir. Öğrenci kendisini değerlendirme ve iletişim kurmada herhangi bir sorun yaşamamasına karşın bunu davranışlarına ve arkadaşları ile ilişkilerine yansıtamamaktadır. Başka bir ifadeyle, farkındalığı istenmeyen davranış sergilendikten sonraki kısa bir süreyle sınırlı kalmaktadır. Buna süreklilik kazandırmak adına öğrenciyle periyodik olarak görüşmeler yapılmış olmasına karşın ara ara olumlu değişiklikler gözlense de öğrencinin davranışlarında kalıcı bir gelişme görülememiştir. Öğrenci yalnızca katı disiplin sergileyen öğretmenlerin dersinde herhangi bir istenmeyen davranış sergilememektedir. Öğretmenleri tarafından doldurulan problem davranış anketi analiz edildiğinde görülen sonuç ise; istenmeyen davranışların ciddi ölçüde akran ilgisi çekmeye yönelik olduğudur. Bu sonuç, öğrencinin ve onu değerlendiren arkadaşlarının ifadelerinde de açıkça görülmektedir. Arkadaşlarına olan düşkünlüğü arkadaşları tarafından kullanılmakta, bir zaaf olarak işlev görmekte ve öğrenciyi olumsuz davranışlara yönlendirmektedir. Analizden çıkan bir başka sonuç ise öğrencinin sorun davranışlarla orta düzeyde bir yetişkin ilgisi çekmeyi amaçladığıdır.
Öğrenci Davranışları İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme sürecinin bir parçası olarak 13.10.2013 ve 22.10.2013 tarihlerinde veli ile iki görüşme yapılmıştır. Veliye durum betimlenmiş ve özellikle öğrencinin arkadaşlarıyla ilişkilerindeki “zaaf”ı konusunda yardımcı olmaları istenmiştir. Veli, evde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtmekle beraber okuldaki sorunların aşılmasına yönelik işbirliğine ve iletişime açık bir görüntü çizmektedir.
Öğrenci istekli ve farkındalık sahibi olmasına karşın sorun davranışlarına engel olamamaktadır. Veli ile işbirliği yapılarak, öğrencinin öğretimi engelleyici ve zarar verici davranışlarına öncelik verilip bir davranış değiştirme programının yapılması yararlı olacaktır.

Mehmet Osman Çetiner
PDR Uzmanı