Ana Sayfa » Eğitim Haberleri » Norm Kadro Modülünün Okul ve Kurum Müdürlüklerine Açıklama Yazısı

Norm Kadro Modülünün Okul ve Kurum Müdürlüklerine Açıklama Yazısı

 

Okul ve kurum Müdürlüklerinin Dikkatine
Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince “okul ve kurumların norm kadro
sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde değişikliğe
konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları  Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17. Maddeler
doğrultusunda yeniden belirleneceği, gerek görüldüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve
kurumların norm kadro sayılarının yeniden belirlenebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılına esas okul/kurumların norm kadrolarında  güncelleme
yapılmak üzere sistem    28 Haziran-8 Temmuz  tarihleri arasında açılmış, okul kurumlarca  Norm
Kadro Modülünde güncelleme yapıldıktan sonra elektronik ortamda onaylanan cetveller  İl  Millî
Eğitim Müdürlüklerince okul kurumlara bildirilmişti.
Ancak, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına müteakip  okul/kurumların mevcut
durumlarında meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılabilmesiçi için  28 Eylül- 10 Ekim
2011 tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mebbis  Yöneticilerine yetki verilmiştir. Mebbis
yöneticileri  28-30 Eylül  tarihleri  arasında verilerin güncellenmesi için  okul ve kurum
müdürlüklerine, 01-04 Ekim  tarihleri arasında  da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine,  05-10 Ekim
tarihleri arasında da İl  milli eğitim müdürlüklerince girilen bilgilerin  kontrolünün yapılması için
yetki verilmesi  gerekmektedir. Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; “okul ve kurumların  yönetici ve
öğretmen norm kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü  mevcut olduğundan  bu
süre zarfında okul ve  kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru ve tam olarak girilmesi, girilecek veriler
doğrultusunda belirlenen norm kadrolara göre yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum
müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Bakanlık kontrolü sırasında
gerçeğe aykırı bilgilerin  sisteme girildiğinin tespiti yapıldığında sorumlular hakkında gerekli işlem
yapılacaktır.
Merkeze bağlı Taşra  Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar,  Bilim Sanat Merkezleri,
Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen
evi ve akşam sanat okulu Müdürlükleri    ile Turizm Eğitim Merkezlerinin     norm kadrolarında
hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.
İl,  ilçe,   okul/kurum müdürlerince norm kadro güncellenmesinde  dikkat
edilmesi gereken  hususlar:
1)Genel Lise iken Anadolu Lisesine dönüştürülen veya kademeli olarak kapatılarak  Meslek
Lisesi olarak açılan eğitim kurumları tek kurum kodu altında birleştirilmiş olup, buna göre  öğrenci
bilgileri ayrı,  diğer bilgiler    alanlara göre ders  saati sayıları v.b. birlikte  değerlendirilmiştir.  Söz
konusu kurumlar için  yapılan bu iş ve işlemlerinin okul/kurum müdürlüklerince çok dikkatli bir
şekilde incelenmesi ve veri girişlerinin bu doğrultuda yapılması  gerekmektedir.

2)Norm bilgileri ekranında yeni bir düzenleme yapılarak toplam ders saati, yöneticinin gireceği
ders saati ve norma esas ders saati    sütunları eklenmiştir. Buna göre ders bütünlüğü de  dikkate
alınarak  yöneticinin gireceği ders saati  yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği
ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa  işlenecek buna göre
norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati  olarak
hesaplanacaktır.  (Örneğin: Okulun  Matematik  alanındaki  haftalık ders saati  toplamının 68 saat
olduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği   6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa,
norma esas ders saati sütununa ise 62 saat yazılması ve toplam ders saati sütunun da (62+6)68  saat ders
yükünün olması  gerekmektedir.)
Görevlendirilen  yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saati görevlendirildiği okulda
gösterilmeyecek,  Yöneticilerin  gireceği ders saati sütununa alanları ile  aylık karşılığı okutabileceği
dersler dışında her hangi bir alanda  ders saati yazılmaması gerekmektedir.
3)Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim  Okulları ( Görme, İşitme, Zihinsel,
Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri ),
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri(METEM) ve  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda
belirtilen Eğitim kurumları dışındaki  tüm eğitim kurumlarının (Anadolu Liseleri dahil) olmak üzere
öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.
4) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici,  rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin
norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi  ve
rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.
5)Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı Kararında değişiklik yapıldığına,  ilişkin  06/06/2011 tarih
ve 65 sayılı kararı doğrultusunda değiştirilen alanlar sisteme yansıtılmış olup, güncellemenin bu
doğrultuda  yapılması gerekmektedir.
6)İlköğretim okullarındaki  4 ve 5 inci sınıfların ders programında yer alan özel bilgi,beceri
ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar/resim,    din kültürü ve ahlâk bilgisi ve
yabancı dil  ders yüklerinin  6, 7 ve 8 inci sınıfların bu alanlardaki ders yüklerine dahil edilerek
öğretmen norm kadrolarının  belirlenmesi gerekmektedir.
7)Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda Alan/Bölüm şefi, Atölye Şefi ve Laboratuar  Şefi
norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev
olduğundan Dairemizden  yazışmayla ayrıca  kadro  istenmemesi. Söz konusu işlemin Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar
Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak  Norm Modülündeki kurum
bilgileri ekranına  alan/bölüm, atölye ve laboratuar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin
sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
8) Norm modülü kurum bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak
doldurulması her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği bilgi girilmeyen kutucuktan
dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen
okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.
a)Okul ve kurumlardaki oda sayısı; kurum binaları yapılırken projesinde kaç oda görünüyor
ise oda sayısı olarak girilmeli kurumun ek binası kiralık veya başka bir yolla kurumun
kullandığı mekanlar varsa bu mekanlardaki kullandığı oda sayılarının da ilave edilmesi
gerekmektedir. Pansiyonlarda veya öğretmen evlerinde yatakhane olarak kullanılan  oda
sayısına yönetim birimlerinin kullandığı veya başka amaçla kullanılan oda sayıları da
eklenerek sisteme girilmeli  Ayrıca okullarda müdür odası harita odası laboratuar  spor
salonları veya buna   benzer odalarında öğrencinin kullandığı derslik sayılarına ilave edilerek
tümünün oda sayısı olarak oda sayısı kutucuğuna işlenmesi  Derslik olarak kullanılan
sınıfların ise ayrıca önceden beri var olan derslik sayıları kutucuğuna işlenmesi,
b)Yemek Hizmeti verilen kişi sayısı; yemek servisi veren okul ve kurumların  yemek servisi
verdiği kişi sayısının sisteme girilmesi,
c)Okul veya kurumun ısıtma şekli; okul veya kurumun kaloriferle veya sobayla ısıtma şekli
neyse o seçeneğin seçilmesi,
gerekmektedir.
9)Norm kadro güncelleme iş ve işlemlerinin bitimine müteakip onaylanan Norm Kadro
Tespit Çizelgelerinin çıktıları alınarak 15 gün içerisinde  milli eğitim müdürlüklerince, ilgili
okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.
İRTİBAT TELEFONLARI : 413 14 16  / 413 14 30 / 413 14 28 / 413 14 29 / 413 14 22