Menu

8.Sınıf TEOG 2.dönem fen teknoloji konuları

0 Comments
 

4

                                 BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV
 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1.12. Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder (BSB-1).

1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder (BSB-1, 16,22, 23, 24, 32).

1.14.Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti uyguladığını keşfeder.

1.15 Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin teknolojideki kullanımına örnekler verir ve bunların günlük hayattaki önemini belirtir (FTTC-5, 6, 7, 9, 10,17, 28, 29,30, 31,33, 34, 36; TD-3).

1

   

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Basınç ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1.Birim yüzeye etki eden dik kuvveti, basınç olarak ifade eder.

2.2.Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.

2.3.Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder.

2.4.Basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder.

2

   

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2.5.Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder (BSB-1, 16, 22, 23, 24).

2.6.Sıvıların ve gazların, basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanlarını araştırır.

2.7.Basıncın, günlük hayattaki önemini açıklar ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir (BSB-32; TD-3).

3

   

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ 1. Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar.

1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karsılaştırır.

1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karsılaştırır (BSB-5, 6, 7).

1.4. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.

1.5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yasamdaki kullanım alanlarına örnekler verir (FTTC-29, 32).

4

   

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ 2. Kimyasal bağlarla ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder.

2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar.

2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin eder.

2.4. Ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu belirtir.

2.5. Verilen basit yapılarda hangi tur bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ)bulunduğunu tahmin eder (BSB-8, 9).

1

   

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ 3. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar.

3.2. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar.

3.3. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).

2    

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 3.4. Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması temelinde açıklar.

3.5. Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir.

 

   
  1. I.                    DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

   

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir (BSB-10).

3.7. Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar (BSB-30, 31).

4

   

MADDE VE DEĞİŞİM

 

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 4. Asit-baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır.

4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar (BSB-5).

2

   

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 4.3. pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir olcusu olduğunu anlar ve asitlik bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar (BSB-28, 30,31; TD-1).

4.4. Sanayide kullanılan baslıca asitleri ve bazları; piyasadaki adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır (BSB-30, 31).

4.5. Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygın asit ve bazları isimleriyle tanır (BSB-2, 31; TD-5).

4.6. Günlük yaşamında sık karsılaştığı bazı ürünlerin pH’larını yaklaşık olarak bilir.

3

   

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi “notrallesme tepkimesi” olarak adlandırır, notrallesme sonucu neler oluştuğunu belirtir (BSB-15, 16, 17, 18).

4.8. Asit-baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli olması gerektiğini açıklar; kimyasal maddeler için tehlike işaretlerinin anlamlarını belirtir (FTTC-37).

4.9. Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki eşya ve malzemeler üzerine olumsuz etkisinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar (BSB-9; FTTC-18; TD-5).

4.10. Endüstride atık madde olarak havaya bırakılan SO2

ve NO2 gazlarının asit yağmurları oluşturduğunu ve bunların çevreye zarar verdiğini fark eder (FTTC-18).

4.11. Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara karsı duyarlılık edinir.

4

   

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 5. Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar (BSB- 8, 9, 30, 31; FTTC-28, 30).

5.2. Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araştırır.

5.3. Suların arıtımında klorun mikrop olduruculuk etkisinden yararlanıldığını araştırarak fark eder. (BSB-8, 9, 31; FTTC- 25; TD1,5).

1

   

 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

4. ÜNİTE: SES 1. Ses dalgaları ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Titresen bir cisim için frekans ve genliği tanımlar.

1.2. Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği olduğunu ifade eder.

2. Sesin özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Çevresindeki sesleri, ince-kalın ve şiddetli-zayıf sıfatlarını kullanarak betimler ve sınıflandırır (BSB-1, 3, 4, 5, 6).

2.2. Ses şiddetini, sesleri şiddetli veya zayıf işitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder.

2.3. Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın işitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder.

2.4. Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder (BSB-11, 12, 13,14, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 31).

2.5. Çeşitli sesleri birbirinden ayırt edilebilmesini, ses dalgalarının frekans ve genliklerinin farklı olmasıyla açıklar

(BSB-1, 4, 6, 8, 31).

2.6. Ses düzeyinin ses şiddetinin bir olcusu olduğunu fark eder (BSB-25).

2.7. Çevresindeki ses kaynaklarının ürettiği sesler ile ses düzeyleri arasında ilişki kurar (BSB-1, 4, 6, 31; TD-5).

2

   

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

 

4. ÜNİTE: SES 3. Bir müzik aletinden çıkan sesin değişimi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Bir müzik aletinden çıkan seslerin yüksekliğini ve şiddetini nasıl değiştirebileceğini keşfeder (BSB-1, 11,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 31).

3.2. Farklı yükseklik ve şiddette sesler oluşturabileceği bir müzik aleti tasarlar ve yapar (BSB-18; FTTC-6, 8; TD-2).

4. Bir enerji turu olan ses ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Sesin bir enerji turu olduğunu ifade eder.

4.2. Ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini ifade eder (TD-3).

3

   

 

FİZİKSEL OLAYLAR

4. ÜNİTE: SES 5. Sesin yayılma hızı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini ifade eder (BSB-25).

5.2. Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karsılaştırır (BSB-5, 6).

5.3. Işığın ve sesin havadaki yayılma hızlarını karsılaştırır (BSB-5, 6).

 

  1. II.                  DÖNEM BİRİNCİ SINAV
 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI 1. Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.

1.2. Aynı maddenin kütlesi büyük bir örneğini belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ısı gerektiğini keşfeder.

1.3. Tek tek moleküllerin hareket enerjilerinin farklı olabileceğini ve çarpışmalarla değişeceğini fark eder.

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar (BSB-8).

1.5. Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar (BSB-8, 9; TD-1).

1.6. Sıvı termometrelerin nasıl yapıldığını keşfeder (BSB-22, 24; FTTC-4, 16; TD-3).

4

   

 

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

 

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI 2. Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değişimi arasında ilişki kurmak bakımından

öğrenciler;

2.1. Mekanik ve Elektrik enerjinin ısıya dönüştüğünü gösteren deneyler tasarlar (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).

2.2. Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına geldiğini belirtir.

2.3. Suyun ve diğer maddelerin “öz ısı”larını tanımlar, sembolle gösterir.

2.4. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz ısının ayırt edici bir özellik olduğunu) belirtir.

2.5. Suyun öz ısısını joule/gºC ve kalori/gºC cinsinden belirtir.

3. Maddenin ısı alış-verisi ile hal değişimlerini ilişkilendirmek bakımından öğrenciler;

3.1. Gaz, sıvı ve katı maddelerde moleküllerin/atomların yakınlık derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket özellikleri arasındaki ilişkiyi model veya resim üzerinde açıklar (BSB- 30, 31; FTTC- 4).

3.2. Bağların, katılarda sıvılardakinden daha sağlam olduğu çıkarımını yapar (BSB-5).

3.3. Gazlarda moleküller arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu belirtir.

3.4. Erimenin ve buharlaşmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğuşmanın ısı açığa çıkarmasını bağların kopması ve oluşması temelinde açıklar (BSB-5, 6, 9, 31).

1

   

 

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI 4. Erime/donma ısısı ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Erimenin neden ısı gerektirdiğini açıklar; donma ısısı ile ilişkilendirir(BSB-7, 30, 31).

4.2. Farklı maddelerin erime ısılarını karsılaştırır (BSB-6).

4.3. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.

4.4. Kapalı mekânların aşırı soğumasını önlemek için ortama su konulmasının yararını açıklar (BSB-31; FTTC-29; TD-4).

4.5. Saf olmayan suyun donma noktasının, saf sudan daha düşük olduğunu fark eder.

4.6. Buzlanmayı önlemek için başvurulan “tuzlama” işleminin hangi ilkeye dayandığını açıklar.

4.7. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi açıklar.

5. Buharlaşma ısısı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Buharlaşmanın neden ısı gerektirdiğini açıklar; buharlaşma ısısını maddenin turu ile ilişkilendirir.

5.2. Kütlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen buhara dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.

5.3. Buharlaşmanın soğutma amacı ile kullanılışına günlük hayattan örnekler verir (BSB-30, 31; FTTC-16, 31).

2

   

MADDE VE DEĞİŞİM

 

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI 6. Isınma/soğuma eğrileri ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1. Katı, sıvı ve buhar halleri kolay elde edilebilir (su gibi) maddeleri ısıtıp soğutarak, sıcaklık-zaman verilerini grafiğe geçirir (BSB-11, 12, 13, 14, 29).

6.2. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık zaman grafiklerini yorumlar; hal değişimleri ile ilişkilendirir (BSB-11, 12, 13, 14, 29, 31).

3

   

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 1. Besin zincirindeki canlılarla ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar (BSB – 8).

1.2. üreticilerin fotosentez yaparak basit seker ve oksijen ürettiğini belirtir.

1.3. Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar.

1.4. Fotosentezde ışığın gerekliliğini deney yaparak gözlemler (BSB –1, 3,17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).

1.5. Fotosentezi denklemle ifade eder.

1.6. Fotosentezin canlılar için önemini tartışır.

1.7. Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü ifade eder.

1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyduklarını açıklar.

1.9. Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyacını üreticilerden karşıladığını açıklar.

4

   

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 1.10. Solunumun canlılar için önemini tartışır.

1.11. Oksijenli solunum sonucunda oluşan ürünleri deney yaparak gösterir (BSB – 1, 3, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).

1.12. Gözlemleri sonucunda oksijenli solunumun denklemini tahmin eder (BSB – 1, 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

TEOG PUANINIZI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ ( MEB İLE UYUMLU)

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir